شرا یط لازم جهت صدورمجوز پرورش ماهی باآب چاه دراستان آذربایجان شرقی

متقاضی طرح علاوه برداشتن زمین بااسنادمعتبر وپروانه چاه ،طیق موافقتنامه فی مابین شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی وسازمان جهادکشاورزی استان که در24 صفحه تنظیم وابلاغ شده است،بایستی شرایط زیرراقبول نمایید تانسبت به صدور مجوز پرورش ماهی اقدام گردد.

1-چاه بایستی برق دارباشد.

2-متقاضی فقط می توانددرفصل زراعی وبا حق آبه تعیین شده درپروانه بهره برداری نسبت به پرورش ماهی اقدام وجهت تولیدازدستگاه های هواده وسیستم تصفیه وبرگشت آب استفاده نمایید.

3-چاه متقاضی پرورش ماهی قبل ازصدور مجوزباهزینه متقاضی به کنتورهوشمند مجهز خواهد شد.

4-کنتورهوشمندبعدازاتمام حق آبه تعیین شده درپروانه،برق چاه راقطع وتاسال زراعی بعد امکان برقراری مجددجریان آب وبرق وجودنخواهدداشت.

5-برداشت آب ازچاه باپمپ دیگر به غیرازپمپ مجهز به کنتورهوشمندجرم محسوب شده وطبق مقررات برخورد خواهدشد.

6-هرگونه تلفات ماهی و...ناشی ازقطع برق توسط کنتورهوشمند بعدازاتمام حق آبه به عهده پرورش دهنده بوده وسازمان مسئولیتی ازاین بابت نخواهدداشت.

7-پرورش دهنده بایستی ازبچه ماهیان درشت جهت پرورش استفاده کند تاقبل ازاتمام فصل زراعی نسبت به برداشت آنها اقدام نماید.

-متقاضی بایستی باعلم به مواردمذکورفرم تعهدمحضری مبنی بررعایت کلیه موارد فوق وقبول مسئولیت درمقابل عواقب بعدی عدم رعایت مفاد موافقت نامه امضاء وتقدیم نماید.

اینجانب نیز به متقاضی پرورش ماهی باآب چاه تاکیدا پیشنهاد می کنم مطالعه جامع درخصوص امکان پرورش ماهی درعرض 5ماه بادبی 2تا3لیترآب وبرآورداقتصادی طرح وسایرمسائل جانبی آن ازقبیل قطع برق برای ماه های دیگرسال و... انجام وبعد تصمیم گیری کند.

ازمتخصصین شیلاتی نیز خواهشمنداست دراین خصوص ماراازنظرات خودبهره مندسازند.

متقاضیانی که درای زمین مناسب درحاشیه رودخانه های پرآب شهرستان هستنددرصورت داشتن شرایط لازم ازتسهیلات ویژه ای جهت حفرچاه سطحی وپرورش ماهی بهره مندخواهندشد.

شهریور89

نوشته شده در تاریخ 1389/06/1    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات()