سدآیدوغموش میانه

توانمندیهاوراهکارهای توسعه شیلات درشهرستان میانه

 

شهرستان میانه بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی ووجودارتفاعات بزقوش وقافلانکوه ورودخانه های دائمی وسدهای خاکی فراوان ازموقعیت منحصرفردی جهت پرورش انواع آبزیان برخورداراست.علاوه براین بااحداث سدهای عظیمی چون آیدوغموش باسطح دریاچه حدود900هکتاروسدشهریار باسطح بیش از8000هکتار(درحال اتمام)امکانات وسیعی جهت صیدوصیادی وپرورش قزل آلادرپایین دست آنهافراهم شده است.

دراین شهرستان تعدادهفت رودخانه دائمی ،بیش از3000حلقه چاه و290رشته چشمه وقنات و30سدخاکی وجوددارد.

 

وضیعت تولید آبزیان درشهرستان میانه درسال91به عنوان رتبه اول استان به شرح زیرمی باشد:

 

تعدادمزارع واستخرهای پرورش قزل آلای فعال

32مورد

تولید 275تن

تعدادسدهای خاکی ماهیدار شده

20مورد

تولید 523تن

تعداداستخرهای دومنظوره پرورش کپورماهیان

38مورد

تولید 75تن

منابع آبهای طبیعی

3رشته

تولید 15تن

همچنین دراین شهرستان یک باب مزرعه نیمه مداربسته باظرفیت 26 تن به مرحله بهره برداری رسیده است.جهت رسیدن به تولیدپایدارودرخورشهرستان، راهکارها وپیشنهادهای به شرح زیردارم وخواهشمندم باارائه نکته نظراتان اینجانب رادرراه رسیدن به اهداف نظام وتولیدروزافزون وپایداریاری نمائید.

 

1-   باتوجه به ممنوعیت استفاده ازآب چاه جهت پرورش ماهی ازابتدای سال 88ورکود حاکم براحداث وتوسعه مزارع سردآبی لازم است کروه کارشناسی تشکیل ومناطق مستعد شهرستان مورد مطالعه قرارگیرد ومناطقی که امکان احداث مزارع سردآبی باآب چاه بدون آسیب به سفره های آب زیرزمینی وجودداردشناسائی وظرفیت آنها مشخص شودتابراساس آن مجوزاحداث به افراد صلاحیت دار باتوانمندی لازم صادرشود.دراین شهرستان مناطقی درکناررودخانه های دائمی وحاشیه دریاچه آینده سدشهریار وجوددارد که سفره های آنهاتحت قشری بوده واستفاده ازآنها آسیبی به سفره های زیرزمینی نمی زند.که بدون شک توسعه مزارع سردآبی درکنارآنهامی تواندنقش موثری درافزایش تولید واشتغالزائی داشته باشد.

2-   باتخصیص اعتبارات بانکی واعتبارات بلاعوض ازطرف مدیریت شیلات نسبت به افزایش تولیددرمزارع موجود اقدام گرددکه این امرتوجه ویژه ای ازطرف مسئولین طلب                  می کند.باتجهیزمزارع می توان بایک لیتر آب حداقل یک تن ماهی تولیدنمود.درصورتیکه دروضعیت فعلی اغلب مزارع به صورت سنتی کار می کنند.

3-   تمدیدپروانه بهره برداری مزارع منوط به افزایش کارائی مزارع صورت گیردومزارعی که توان مدیریتی لازم ندارند پروانه بهره برداری آنهالغوشود.

4-   تعیین بهره بردارسدهای خاکی فی کماسابق ازطرف مدیریت  جهادکشاورزی صورت گیردوهزینه اجاره بها آنهاطبق موافقت نامه ها وقانون حفاظت بهره برداری ازمنابع آبزیان جمهوری اسلامی تعیین شود.بحث واکذاری سدها ازطریق مزایده  مشکلاتی وتبعاتی به شرح ذیل خواهدداشت:

الف – حذف بهره برداران باسابقه ومجرب.

ب –توقف تولید درسدهای خاکی برای مدت یک تادوسال به دلیل عوض شدن بهره بردار.

ج – افزایش هزینه های اجاره سدوکاهش توجیه اقتصادی.

د – به هدررفتن برنامه های آموزشی.

ه – گاهش سهمیه رهاسازی بچه ماهی شهرستان.

و – ازبین رفتن امنیت شغلی پرورش دهنده.

ز _ وقوع تنشهای اجتماعی بابهره برداران غیربومی

5-   معرفی گونه های جدیدپرورشی نظیرفیل ماهی-شاه میگوی آب شیرین-وایت فیش وبرنامه ریزی برای ورود گونه های جدیدازکشورهای همسایه.

6-   حمایت ازاحداث مزرعه تکثیرویاحدواسط ماهیان گرم آبی جهت تامین نیازروزافزون بچه ماهی که هم اکنون بامشکلات وهزینه های زیادازرشت تامین می شود.

7-     صدورمجوزتکثیرحدواسط ماهیان سردآبی وواردنمودن تخم چشم زده فرانسوی.

8-     افزایش اعتبارات واحدشیلات میانه باتوجه به توانمندی شهرستان.

9-   تخصیص سهمیه کودشیمیایی بیشتر وبه موقع جهت افزایش تولیدماهی درسدهای خاکی که باافزایش محصولات کشاورزی پایاب سدها نیزهمراه می باشد.

 

حسین شاه محمدی تابستان1391

نوشته شده در تاریخ 1389/03/1    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات()