مواردضروری ومهم جهت رعایت واحدهای پرورش قزل آلای سرچاهی

اخیرا با توجه به تلفات وخسارت زیاد وارده به برخی مزارع پرورش قزل آلای سرچاهی لازم دیدم تابرای پیشگیری ازوقوع مواردفوق به پرورش دهندگان ماهی مواردزیر را توصیه نمایم:

1-    مزرعه بایستی مجهز به پمپ برگشت آب ،دستگاهای هواده، پمپ سرچاهی یدکی ، ژنراتور وپمپ گازوئیلی سالم ومستقر درسرچاه واستخرباشد.

2-    دستگاه های هشدارقطع آب وبرق حتما بایستی نصب وسالم باشدوکارکردآنها بصورت مرتب کنترل شود.

3-    سرویس وکنترل مرتب عملکرددستگاه هاضروری است وازسالم بودن آنهاهمیشه اطمینان داشته باشید.

4-    مزرعه خودرابیمه نمایید.

5-    رعایت ظرفیت مزرعه وعدم افزایش آن بدون مشاوره با کارشناس شیلات.

6-    بدون نگهبان ومراقب مزرعه خودرا حتی برای لحظه ای به حال خودرها نکنید زیرا اتفاق ممکن است به محض ترک مزرعه بیافتد.

7-    برجهای هواده مرتبا تعمیر واندازه، ارتفاع،وتعدادطبقات آن رامتناسب بامیزان آبدهی چاه بسازید.

باتوجه به افزایش قیمت نهاده وعدم افزایش متناسب قیمت ماهی به تبع آن توجیه اقتصادی پرورش ماهی پایین آمده وبنابراین ریسک پذیری طرحهاافزایش یافته وچون تلفات ماهی اغلب درتناژبالا اتفاق می افتد خسارت آن نیززیادوجبران ناپذیراست وبدون بیمه هیچگونه حمایتی صورت نمی گیردبنابراین بدون تجهیزمزرعه ورعایت مواردمذکور پرورش ماهی ریسک زیادی خواهد داشت ومعقول است بارعایت تمام موارد مذکورازوقوع حوادث پیشگیری نمائید.

علت های اصلی بروزتلفات وخسارت درمزارع سرچاهی:

1-قطع آب وعدم بکارگیری ژنراتور وپمپ یدکی.

2-قطع آب وعدم اطلاع پرورش دهنده.

3-خراب شدن پمپ آب.

4-عدم کارکردپمپ برگشت وزنراتوربه علت نقص فنی.

5-برق گرفتگی ماهیان به علت عدم رعایت مواردایمنی وخرابی هواده.

6-هواکشیدن پمپ وازبین رفتن برجهای هواده.

7-خراب بودن سیستم های هشدارقطع آب وبرق وعدم اطلاع پروش دهنده ازقطع آب وبرق بخصوص درهنگام شب.

نوشته شده در تاریخ 1392/06/25    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات()