خبرهای واطلاعیه های شیلات میانه

 

اطلاعیه مهم

پرورش دهنگان ماهی جهت دریافت سهمیه نفت گازجهت پمپ برگشت آب سریعا ازطریق سایت ثبت نام ،وازقسمت پرورش آبزیان درخواست 1500لیتر نفت گاز نموده وبه واحدشیلات میانه جهت تائیداطلاع دهنددرغیراینصورت درسال 92 سهمیه ای تعلق نخواهدگرفت.19/5/92

وبلاگ شیلات استان آذربایجان شرقی راه اندازی شد جهت بازدید ازقسمت لینک میتوانیداستفاده کنید.

علاقمندان پرورش ماهی باتخصیص وحفرچاه درحاشیه رودخانه پرآب شهرستان جهت تشکیل پرونده وسایرامورات مربوط به آن می توانند به مدیریت جهادکشاورزی مراجعه نمایند.

باعنایت به پایان فصل زراعی وطبق قوانین اداره آبیاری، پرورش دهندگان ماهی قزل آلانسبت به برداشت ماهی اقدام وازماهیدارنمودن دوباره استخرتاپایان سال خوداری فرمایند.

طبق بخشنامه مدیریت محترم امورشیلات وآبزیان استان پرورش دهندگان ماهی حتمانسبت به بیمه ماهیان استخر خوداقدام نمایند.

یک دوره کلاس آموزشی بهداشت آبزیان بامحوریت بیماری استرپتوکوکوزیس در23شهریورماه سال90دردامپزشکی میانه برگذارشد.

تلفات شدیدماهی فیتوفاک درسدها برنلیق ومونق

 

دررویدادی نادربه علت گرمای زیاد وپایداری هوا بدون کچکترین نسیمی طی مدت 4روز،موجب گردیددمای سطحی آب دریاچه سدهای مذکور به بیش از27درجه برسدوبا وجود اکسیژن 8 ppmآبهای سطحی ،اکسیژن عمق آب به صفررسیدوماهی فیتوفاک جهت فرارازگرما به قسمتهای عمیقتر رفته ودچارخفگی وتلفات حدود80%شدند.لازم به توضیح است عمق قابل روئیت سد حدود1متر وکوددهی ازدوهفته پیش قطع بود و  ph6.5آب اندازه گیری شد.

نوشته شده در تاریخ 1390/05/12    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات()