تبلیغات

مشخصات سدهای خاکی شهرستان میانه

نام سد

وسعت (هکتار)

نوع ماهیان موجود

بهره بردار

برنلیق مددخان

30

کپور-فیتوفاک-بیگ هد-آمور-کلیکای رودخانه

نسیمی

فندقلو

3

کپور

 

سنقرآباد

7

کپور-کلیکای رودخانه

 

حاجی همتلو

5

کپور- سیاه ماهی

شهبازهاشمی

دلیقیز

3

کپور- سیاه ماهی

 

كندوان

6

 

 

تركمنچای

8

کپور-فیتوفاک-بیگ هد-آمور-کلیکای رودخانه

عباسی

صومعه كبودین

12

کپور-فیتوفاک-بیگ هد-آمور-کلیکای رودخانه-سیاه ماهی

شهیدی-نازلی

آونلیق

25

کپور-فیتوفاک-بیگ هد-آمور-کلیکای رودخانه-سوف

موسوی

مونق

25

کپور-فیتوفاک-بیگ هد-آمور-کلیکای رودخانه

نازلی

کزج

18

کپور-فیتوفاک-بیگ هد-آمور-کلیکای رودخانه

صلواتی

ماهی آباد

70

کپور

 

آیدوغموش

400

کپور-فیتوفاک-بیگ هد-آمور-کلیکای رودخانه-سیاه ماهی-خانم جانی-باربوس

شرکت بهکارزردملک