تبلیغات

ردیف

نام پرورش دهنده

روستا

مساحت مفیدمزرعه

دبی آب

منبع آبی

1

امیرعلی صادقی

کهریز

765

20

چاه وچشمه

2

اصغرقلندری

صومعه علیا

217

12

چاه

3

رضا مجیدی

کلوچه اسلام

220

15

چاه

4

فیروزحنیفه

میانه

280

15

چاه

5

جعفرجوادی

خطب

300

12

چاه

6

اباذرمرسلی

آرموداق

108

15

چشمه

7

میرالتفات خلیلی

نشق

363

12

چشمه

8

اقبال بابایی

طوق

750

3

چشمه

9

عوضعلی جمالزاده

گورچینلو

736

15

قنات

10

محمدرنجبر

ترکمنچای

75

3

چشمه

11

خیرالله مختاری

آچاچی

280

20

چاه

12

محمدرضایی

فندقلو

750

250

چشمه

13

سودابه ستاری

حصار

391

15

چاه

14

کریم محمدی

آچاچی

224

45

چاه

15

اورجعلی پزشکی

تازه کندپایین

280

12

چاه

16

نجف ایدری

راه آهن

450

35

چاه

17

اصغرطاهری

تازه کندپایین

168

25

چاه

18

هاشم یوسفی

حصار

218

25

چاه

19

محمدگلمحمدی

ینگ آبادچای

238

35

چاه

20

حبیب الله داودی

آچاچی

500

15

چاه

21

نجفعلی حسنی

ینگ آبادچای

444

20

چاه

22

بهلول نجفی

طوق

308

15

چاه

23

محمودخدادادی

بالش کندی

300

20

چاه

24

ابراهیم بالی

طوق

375

15

چشمه

25

مردعلی حسینی

میانه

285

15

چاه

26

باب الله ملک زاده

فندقلو

240

20

چشمه

27

محمدرضاعبدالهی

ینگ آبادچای

196

35

چاه

28

نادرطالبی

النجالیق

459

8

چاه

29

محمدابراهیمی

بالسین

250

35

چاه

30

داودمسلمی

نشق

120

8

چشمه