تبلیغات

شکل استخرهای پرورشی:
استخرهای پرورشی ممکن است مربع، مستطیل و غیره باشد. بهترین فرم استخرهای خاکی پرورش از جمله فیل ماهی مستطیل شکل است که در آن نسبت عرض به‌طول باید برابر یک به دو یا سه باشد. حداقل عمق 5/1 متر و حداکثر 2 متر است در عمق کمتر حرارت و میزان اکسیژن آن تغییر کرده و با هدف پرورش از دوران لاروی باعث می‌شودکه موجودات غذایی از بین بروند.
کف استخر ماهیان از جمله فیل ماهی دارای 2 شیب است یکی از محل ورود آب به طرف خروج آب و شیب دیگر از دو ضلع جانبی به طرف مرکز است.


کنترل عوامل فیزیکی وشیمیایی آب:
1. دما: دما تنها عاملی حمل است که کنترل کننده ضریب تبدیل غذایی ـ رشد و تولیدات متابولیکی می‌باشد افزایش دما منجر به افزایش متابولیک می‌شود و درنتیجه نیاز به اکسیژن بالاتر را در پی دارد تغییرات درجه حرارت در طی 24 ساعت نباید بیش از3- 4 درجه سانتی‌گراد باشد. بهترین درجه برای پرورش تاس ماهیان و فیل ماهی بین 20 - 14 است.
2.
PH: رشد تاس ماهیان از جمله فیل ماهی در 8=PH صورت می‌گیرد زیرا که نوسانات PH در استخر‌های متراکم یکی از مشکلات عمده است که به‌علت به هم زدن تعادل شیمیایی ناشی از مصرف co2 از یک سو و نوسانای o2
اتفاق می‌افتد.
3. اکسیژن مقدار اکسیژن مناسب برای پرورش باید بین 6 - 12 باشد.
4.
Co2: در شب مقدار این گاز زیاد و در روز کم است مقدار مناسب این گاز در آب 10 است.
5 . سایر عوامل شیمایی: آهن، کلر و سیلیس که به ترتیب 5 ـ 4 و 8000 ـ 3 ـ 6 درصد قابل تحمل است.
عادات غذایی فیل ماهی:
Berg در سال 1960 متوجه شد كه بلوگا تغذیه از مهره‌داران را از سنین بسیار پایین آغاز كرده و اغلب ازRutilus rutilus, ALosa و سایر گونه‌های ماهی تغذیه می‌كند. به‌نظر می‌رسد ماهیان جوان از لارو حشرات به‌ویژه mysid, Copepod, Cladocera, Gammaridae, Polingenia تغذیه می‌كنند. ماهیان بسیار كوچك (3-2 cm) از لارو تاس ماهیان ـ كپور ماهیان و گونه‌های دیگر به‌عنوان غذا استفاده می‌كنند. درحقیقت غذای اصلی فیل ماهی تا اندازه 9 سانتی‌متر را ماهی تشكیل می‌دهد. البته فیل ماهی برخلاف سایر تاس‌ماهیان از ماهیان پلاژیك تغذیه می‌كنند.
نكته قابل توجه در رژیم غذای این‌گونه از تاس‌ماهیان این است كه چون فیل ماهی شكارچی پلاژیك هستند حتی ممكن است كه از پرندگان و بچه فك‌ها نیز تغذیه بكنند آزری تاكامی و همكارانش (1980) در بررسی‌های خود بر روی نمونه‌های ایرانی قطعاتی از
Rutilus , Cyprinio Carpio, Liza, Gobidae را در معده این ماهیان یافته‌اند.

انواع غذاهای مورد استفاده در تغذیه فیل ماهیان:
1. غذای تر:
رطوبت غذاهای تر، بین 75 - 45 درصد است و از مواد اولیه با رطوبت بالا مثل: ماهی‌های بی‌ارزش، ضایعات كشتارگاهی و پس مانده صنایع ماهی و شیلاتی است.
2. غذای مرطوب:
درصد رطوبت این نوع غذاها كمتر از غذاهای تر می‌باشند و به 50 ـ 28 درصد می‌رسد و معمولاً به صورت چرخ كرده می‌باشند.
3. غذای خشك:
غذاهای خشك رطوبت بین 15ـ 9 درصد دارند. مسافت و حمل و نقل آن‌ها آسان است این نوع غذاها شامل مخلوطی از اجزا خشك است كه اگر آن‌ها را به صورت فشرده درآوریم كه در هر مرحله‌ای از زندگی ماهی قابل مصرف است مثال: غذای كنسانتره كوپنز و بیومار در حد لازم به كارگیری مقادیر متعادل از آن‌ها برای دستیابی به رشد مناسب ماهی‌ها لازم است

غذا دهی:

1. غذای زنده 2. غذای غیر زنده

برای پرورش مرکز تکثیر و پرورش بچه ماهیان بیش‌تر از غذای زنده استفاده می‌شد ولی برای پرورش گوشتی بیش‌تر ازغذای غیر زنده استفاده می‌گردد و در این پروژه با هدف پرورش فیل ماهی گوشتی در استخر خاکی و بتونی از غذای دستی استفاده شده است.

1. غذای گرانوله
2. غذای خمیری شکل یا مایع

امروزه به‌طور معمول از غذای گرانوله پاپلت استفاده می‌شود روش استفاده از این غذاها به این صورت است که بعد از سپری شدن دو روز اول به‌تدریج مقدار غذای طبیعی را کم کرده و برای آن غذای غیر زنده افزوده می‌شود و درصدی10 روز میزان غذای زنده به صفر می‌رسد.
فن‌آوری پرورش فیل ماهیان یک روز پس از انتقال ماهیان تغذیه اختصاص آن‌ها شروع می‌شود درطول دوره پرورش غذادهی باید چند بار و در نقاط مختلف استخر انجام بگیرد.

ماهیان 2 ساله باید روزی 2 بار تغذیه شوند.
بنابراین رسیدن به اپتیمم رشد و حداقل ضریب تبدیل غذایی در اوزان مختلف پیشنهاد می‌شود.

1. بهترین درصد غذایی برای مرحله لاروی با غذای زنده تا 20 درصد وزن بدن
2. در مرحله اداپتاسیون به غذای کنسانتره تا 15 درصد وزن زنده ( بیوماس)
3. بعد از مرحله اداپتاسیون از100 گرم ـ گرم 5 درصد 5 ـ 3 وزن بدن
4. از 10‌ گرم ـ گرم3000 درصد 3 ـ 5/1 وزن بدن

در سال 1985
doroshov میزان درصد غذادهی مطلوب روزانه برای تاس‌ماهیان یك ماهه و سه ساله 21/7 كیلوگرم در دمای 5/16 سانتی‌گراد به ترتیب 2/4 و 42 درصد گزارش داد.
در سال 1987
Hungو Lutus میزان درصد غذادهی مطلوب برای تاس‌ماهیان 25/ تا 5/0 كیلوگرم را در دمای 18 را 2ـ 5/1 درصد بیان كرد.
در 1989
Kaushik و همكاران میزان درصد غذادهی مطلوب برای تاسماهیان 90ـ400 gr را به اندازه 35/1ـ 55/1 درصد وزن بدن خود در روز در دمای 18 گزارش داد.
در سال 1995
Hung و همكاران میزان درصد غذادهی مطلوب برای تاسماهیان 767 گرم دردمای 22 را 3/0 درصد گزارش داد.
نتیجه‌گیری:

1. آنچه كه در انتخاب خوراك حائز اهمیت است ارزیابی (
fcr ( Food Conversion ratio به‌همراه pcr Protoein efficiency
2. ماهیان در استخر بتونی نسبت به استخر خاكی دارای رشد بهتری بوده‌اند و آن به‌علت تغذیه از غذای كنسانتره موجود بوده است. فیل ماهیان در استخر بتونی به‌راحتی می‌توانند غذای دستی را پیدا كرده و مورد تغذیه قرار بدهند.

پیشنهادات:

1. برای ماهی‌دار كردن حوضچه‌های پرورش فیل ماهی علاوه بر تهیه بچه ماهیان از مراكز مطمین و نزدیك، توصیه می‌شود از بچه ماهیان بالای 20
gr كه نسبت به تغییرات محیطی مقاومت بیشتری دارند و به غذای دستی و مصنوعی عادت دارند استفاده شود.
2. برای به حداقل رساندن استرس ناشی از حمل و نقل در طول راه و آمادگی هر چه بیشتر بچه ماهیان در هنگام سازگاری با شرایط جدید، بهتر است مقدار نمك در هر 1000
Lit آب شیرین تانكر حمل، حل شود.
3. گرسنه نگه‌داشتن ماهیان 24 ساعت قبل از جابجایی و حین جابجایی، تامین تراكم بهینه ماهیان در حین حمل و نقل، استفاده شود.
4. از آنجایی‌كه فیل ماهیان رژیم غذایی پلانگتون خواری ندارند لذا وجود منابع آبی كافی جهت تعویض دایم و همیشگی آب استخر برای كاهش مئاد الی ناشی از استفاده از غذای دستی حداكثر هر 7 روز یك بار ضروری می‌باشد.
5. باتوجه به نتایج قابل قبول در این طرح از مصرف غذای كنسانتره پیشنهاد می‌شود پرورش گوشتی فیل ماهی در استخرهای خاكی و بتونی با استفاده از غذای كنساتره كارخانه‌های صورت پذیرد تا هم از پرت غذا جلوگیری بشود و همچنین ضریب تبدیل غذایی بهبود یابد.
6. درمنطقه ارومیه بهتر است كه فیل ماهیان در استخرهای بتونی و حوضچه‌های بتونی پرورش داده بشوند.
7. با توجه به اهمیت تغذیه در امر پرورش این ماهیان و اختصاص حدود 50 درصد هزینه‌ها به این امر پیشنهاد می‌شود كه آزمایشات مشابهی بر روی این ماهیان در وزن‌های مختلف صورت بگیرد تا میزان تغذیه مناسب با بازده مطلوب مشخص بشود.
8. جهت رسیدن به نتیجه مطلوب در امر پرورش فیل ماهیان لازم است كه بچه ماهی‌ها در اوزان كمتر به استخر معرفی بشوند.
9. با توجه به خطر نابودی گونه‌های ماهیان خاویاری لازم است روش پرورش تمام دورهای درایران برای این ماهیان به اجرا درآید.