تبلیغات
نام ماهی قیمت به ریال 
حلواسیاه 160000
سارم 95000
سرخو 200000
سکن 170000
سنگسر 170000
سوف 200000
شوریده 200000
شیر 260000
صافی 170000
صبور 95000
قباد 210000
کفشک 155000
کوتر 160000
میش 220000
هوور 145000
کوسه 115000
میگوپرورشی 250000
سفید 220000
کفال 210000
کیلکا 25000
قزل آلا 100000
قزل آلا زنده 110000
کپور 160000
آمور 160000
بیگ هد 90000
فیتوفاک 80000