تبلیغات

برآورداقتصادی پرورش ماهی درسدهای خاکی(سال1389)

 

سطح مفید سد20هکتار

 

تولید بامدیریت خوب وکوددهی وماهیدارنمودن سالانه 800کیلوگرم درهکتار

 

 

تولید سد

16000کیلوگرم=800*20

ماهیان غیرماکول(هرز)25%

4000کیلوگرم

تولیدواقعی سد

12000 کیلوگرم

 

 

برآوردهزینه ها

هزینه نگهبانی

30000000ریال

هزینه کوددهی

40000000ریال

هزینه صیدصیادی وایاب ذهاب وبازاریابی 30%ازتولید

64800000ریال

هزینه ماهیدارکردن

15000000ریال

جمع هزینه

14980000

 

محاسبه سودوزیان

 

ریال216000000=18000ریال قیمت عمده فروشی*12000کیلوگرم تولید

 

ریال66200000=149800000ریال هزینه - 216000000 ریال

 

سودخالص  ریال 60200000=6000000ریال هزینه اجاره سددرشرایط فعلی – 66200000ریال

 

 

*لازم بذکر است سال اول ودوم برداشتی نخواهدداشت وهزینه ای معادل 85000000ریال برای هرسال خواهد نمود وسودفوق ازسال سوم وچهارم(درصورت عدم وقوع خشکسالی وشرایط پیش بینی نشده) شروع خواهدشد.

درصورت انجام امورات صید وصیادی توسط پرورش دهنده میزان سوددهی بیشترخواهدشد.همچنین باهذف ماهیان هرزتوسط گونه های مناسب نظیرقزل آلا،ماهی ماش وفیل ماهی (درصورت فراهم بودن شرایط زیستی)می توان سوددهی را به میزان قابل توجهی بالا برد.