تبلیغات

ماده 19- اقدامات موضوع ماده (3) شركت سهامی شیلات ایران در آبهای داخلی (پشت سدها یا رودخانه ها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو منطبق با برنامه های استفاده از آب صورت گیرد. آبزی دار كردن آبهای مورد استفاده برای شرب یا آبهایی كه برای مصارف كشاورزی باید طبق برنامه تامین آب در زمان معین رهاشده وبه مصرف برسد صرفا پس از هماهنگی و كسب مجوز از وزارت نیرو میسر می باشد.
ماده 21- آب بها یا حق النظاره و حق اشتراك برای استفاده از منابع آبی كشور كه تحت نظارت و مدیریت وزارت نیرو هستند به شرح زیر محاسبه و توسط دارنده پروانه به وزارت نیرو پرداخت می شود .

الف –   پرورش ماهیان گرمابی :
1- آب بهاء برای منابع آبی تنظیم شده ، پنج درصد ( 5 % ) از محصول یا ارزش ریالی آن و برای منابع آبی تنظیم نشده ، یك در صد ( 1 % ) از محصول و یا ارزش ریالی آن می باشد .
2- حق اشتراك برای هر یك هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراكی است كه برای هر هكتار زارعت آبی در همان منطقه پرداخت می شود .

ب –   پرورش ماهیان سردابی
1- آب بهاء برای منابع آبی تنظیم شده ، سه درصد ( 3 % ) از محصول یا ارزش ریالی آن و برای منابع آبی تنظیم نشده ، یك درصد ( 1 % ) از محصول یا ارزش ریالی آن می باشد .
2- حق اشتراك برای هر یك هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراكی است كه بابت هر هكتار زراعت آبی در همان منطقه پرداخت می شود .

تبصره 1 – ملاك محاسبه ارزش ریالی قیمت عمده فروشی در هر مزرعه خواهد بود .

تبصره 2 – فعالیتهای تكثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور كه از منابع آبهای شور و لب شور سطحی ( با میزان شوری بیش از ده گرم در لیتر ) استفاده می كنند از پرداخت آب بها و حق اشتراك معاف هستند .

تبصره 3- در مزارع تكثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور كه از منابع آبهای شیرین استفاده می كنند میزان آب بهاء و حق اشتراك برحسب میزان و در صد آب شیرین كه برای تعدیل شوری مورد استفاده قرار می گیرد و براساس تعرفه مشخص شده  در این ماده محاسبه و تعیین خواهد شد درصد آب شیرین بمدر استفاده توسط شیلات با هماهنگی وزارت نیرو تعیین می شود .

تبصره 4- در صورتی كه مبالغ و درصدهای موارد فوق با تصویب مراجع قانونی تغییر كند درصدها و مبالغ مصوب اخیر قابل اجر است .

ماده 22- آبزی پـروری در منابع آبهای نیمه طبیعی ( آبندانها و دریاچه های پشت سدها ) تحت نظارت وزارت نیرو ، پس از هماهنكی و كسب مجوز از وزارت مذكور بلامانع است .

ماده 23 – وزارت نیرو موظف است در مدت یكسال بعداز بهره برداری حق انشعاب و اشتراك و بهای برق مصرفی مزارع تكثیر و پرورش آبزیان را براساس تعرفه های كشاورزی محاسبه و دریافت كند .

ماده 42- با توجه به تبصره ذیل بند(6) ماده (3) و نیز ماده (23) قانون ، وظایف شیلات و سازمان حفاظت محیط زیست به شرح زیر تفكیك می شود  :

الف )   حدود وظایف شیلات در آبهای داخلی  :
1- انجام بررسی های لیمنولوژیكی و اكولوژیكی در منابع آبهای داخلی كه ضرورت معرفی یا پرورش آبزیان به تشخیص شیلات ایران در آنها مشخص شده است. نقطه نظرهای سازمان حفاظت محیط زیست برای انجام این قبیل مطالعات تهیه و به صورت دستور العمل منتشر خواهد شد. انجام بررسیهای لیمنولوژیكی و اكولوژیكی در مناطق آبی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالابهای بین المللی بر اساس فهرست پیوست این آیین نامه با تایید سازمان حفاظت محیط زیست انجام خواهد شد .
2- بررسی هر یك از منابع آبهای داخلی از نظر امكان معرفی یا پرورش انواع آبزیان و تعیین ظرفیت های نگهداری وتولید .
3- تعیین گونه های مناسب پرورشی (علاوه بر گونه های موجود).
4- آبزی دار كردن و پرورش گونه های مناسب آبزیان در آبهای داخلی كه بررسی شده اند به استثنای محیط های آبی حساس مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه كه آبزی دار كردن آنها با تصویب سازمان حفاظت محیط زیست انجام می گیرد .
5- بهره برداری تجاری یا صدور پروانه بهره برداری از منابع آبزی دار شده و منابعی كه برنامه ریزی برای پرورش در آنها انجام شده است.در محیطهای آبی مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه ، بهره برداری برابر ضوابط ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست بوسیله شیلات انجام خواهد شد .
6- دارا بودن گواهی بهداشتی و سلامت آبزیان قبل از رها سازی آنها در آبهای داخلی الزامی است .
7- گونه های آبزیان پرورشی حتی الامكان از انواع بومی یا از گونه های موجود در كشور انتخاب خواهند شد .

ب  )   وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در آبهای داخلی :
1- اعلام ضوابط و معیارهای انجام مطالعات مرتبط با آبزی دار كردن و پرورش انواع آبزیان در آبهای داخلی كشور ، ارزیابی گونه ای، كمیت و كیفیت آبزیان مورد نظر شیلات برای رهاسازی .
2- تشخیص گونه ای آبزیانی كه از سوی شیلات برای رها سازی در منابع آهای داخلی یا پرورش انتخاب شده اند .
3- پایش آبهای داخلی كه در آنها انواع آبزیان رها سازی شده و پرورش می یابند .
4- مدیریت در محیطهای آبی مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه با توجه به قوانین مقررات سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود .
5- به استناد ماده (8) قانون حفاظت محیط زیست و ماده (17) آیین نامه  اجرایی قانون شكار و صید ، صدور پروانه صید ماهی در آبهای داخلی به استثنای آن دسته از منابع آبهای داخلی كه از طریق شیلات آبزی دار شده است توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود .

تبصره- پایش مخازن پشت سدها و صدور پروانه صید ماهی توسط سازمان حفاظت از محیط زیست از مخازن مذكور كه آبزی دار شده است باید با مجوز وزارت نیرو باشد .
ج- به منظور هماهنگی در انجام مفاد وظایف مشخص شده برای سازمان حفاظت محیط زیست و شیلات ایران ، گروه كاری مشتركی متشكل از نمایندگان دو طرف تشكلیل می شود.