تبلیغات

ضوابط بهداشتی واردات تخم چشم زده (Eyed egg) ماهی قزل آلا

1-       محموله تخم چشم زده وارداتی بایستی دارای گواهینامة بهداشتی (Health Certificate) معتبر از سرویس دامپزشكی دولتی کشور مبدأ (مرجع ذیصلاح) مبنی بر عاری بودن منطقه (Zone) و مؤسسه آبزی پروری (Aquaculture establishment) و محموله (Shipment) از عوامل بیماریزا به شرح جدول ذیل و همچنین عامل سندرم تلفات گیر بچه ماهیان قزل آلا (Fry mortality) و نیز عوامل بیماریزای اجباری و غیرفرصت طلب انگلی و قارچی باشد:  

2-  ارائه گواهینامه معتبر مبنی بر ضدعفونی مناسب تخم ها علیه ژیروداكتیلوس سالاریس            (Gyrodactylus salaris) الزامی است.

3- ترخیص و انتقال محموله تخم چشم زده وارداتی به مراکز تکثیر مقصد بایستی با اخذ مجوزهای لازم از سازمان دامپزشکی و براساس مقررات جاری مربوطه صورت گیرد.

4- مرکز تکثیر مقصد بایستی حداقل یکماه قبل از واردات به سازمان دامپزشکی معرفی شود تا مورد بازرسی و كنترل بهداشتی قرار گیرد.

5- مركز تكثیر مقصد بایستی دارای پروانه بهره برداری بهداشتی معتبر از سازمان دامپزشكی كشور باشد.

6- مرکز تکثیر مقصد می بایست حداقل 72 ساعت قبل از ورود تخم چشم زده، مراتب را به نزدیکترین شبکه دامپزشکی شهرستان جهت حضور کارشناس در مرکز به هنگام ورود محموله، اطلاع دهد.

7- تفریخگاه تخم ها و محل نگهداری لاروها و بچه ماهیان پرورشی وارداتی بایستی به طور کامل (اعم از آب، مسیر تردد و ...) از دیگر واحدهای پرورشی جدا بوده و آب مصرفی واحدهای تکثیر و پرورش تخم و بچه ماهیان وارداتی  پس از انجام Treatment‌ (سالم سازی) های لازم مطابق استاندارد بهداشتی اعلامی توسط دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیان رهاسازی شود.

8- وارد کننده تنها مجاز به نگهداری محمولة وارداتی در مراکز اعلامی در درخواست خود (كه به تأیید اداره كل دامپزشكی استان مقصد رسیده است) می باشد و مجاز به توزیع آن در سایر مراکز تکثیر و پرورش تا پایان دورة قرنطینه نیست.

9- طول دورة قرنطینه در مرحله تخم تا اعلام نتایج آزمایشات سازمان دامپزشكی و در مرحله لارو تا وزن یك گرمی مشروط به بلااشكال بودن نتایج آزمایشات سازمان دامپزشكی (عدم ردیابی پاتوژن های موردنظر) خواهد بود (نحوة نمونه برداری، نگهداری نمونه و ارسال آن مطابق دستورالعمل اعلامی دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیان خواهد بود).

10-  چنانچه در هر مرحله از دوره پرورش ، نتایج آزمایشات حاکی از وجود عامل یا عوامل بیماریزای موضوع بند یك در محمولة وارداتی باشد، واردکننده موظف به رعایت کلیة شرایط و ضوابط سازمان دامپزشکی بوده و در صورت لزوم محموله معدوم خواهد شد (به تشخیص دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیان).

11- هرگونه نقل و انتقال آبزیان زنده در داخل کشور می بایست پس از انجام آزمایشات لازم و با اخذ مجوز از اداره کل دامپزشکی استان مبدأ و هماهنگی با اداره کل دامپزشکی استان مقصد صورت پذیرد.

12-وارد کننده موظف است هرگونه علائم غیرطبیعی (تغییر در رفتار شنا، كاهش و یا عدم تغذیه ، تغییر رنگ و ...) و تلفات احتمالی را بلافاصله به شبکه دامپزشکی محل اطلاع دهد.

13-به منظور كنترل چگونگی پایش بیماری ها و انجام آزمایشات و گواهینامه های بهداشتی صادره از سوی مرجع ذیصلاح كشور مبدأ با هدف ارزیابی واقعی وضعیت بهداشتی محموله های وارداتی ، علاوه بر استعلام از سفارتخانه متبوع در كشور مبدأ در صورت لزوم و بنا به تشخیص سازمان دامپزشكی كشور كارشناس بیماری های آبزیان به كشور مبدأ اعزام خواهد شد.

14- علاوه بر شرایط اختصاصی فوق، رعایت کلیه ضوابط مبحث مربوط به واردات آبزیان در استراتژی ملی سازمان دامپزشکی كشور الزامی است.(منبع دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری های آبزیان)