تبلیغات
شیلات درشهرستان میانه - جدول تعداددفعات غدادهی روزانه

خوراك

SFT-00

SFT-01

SFT-1

SFT-2

SFT-3

FFT

GFT-1

GFT-2

BFT-1

BFT-2

شكل خوراك

گرانول

گرانول

گرانول

گرانول

گرانول

پلت

پلت

پلت

پلت

پلت

دانه بندی خوراك (mm)

4/0-2/0

6/0-4/0

1-6/0

5/1-1

2-5/1

5/2

5/3

8/4

8

8

وزن ماهی(گرم)

25/0-5/0

4/0-25/0

1-4/0

2-1

5-2

30-5

80-30

80‹

4000-1000

4000-1000

طول ماهی(cm)

2›

5/3-2

5/4-5/3

6-5/4

5/7-6

5/13-5/7

5/18-5/13

33-5/18

72-40

72-40

دفعات خوراك دهی(روزانه)

30

30

10

10

10

5

4

3

1

1

 

*برگرفه ازسایت شیلات خراسان

پرورش دهندگان عزیزبایستی توجه نمایندماهی فقط بامصرف غذارشدمی کندومصرف بهینه وهزینه غذادرتوجیه اقتصادی طرح مهمترین نقش راایفامی کندبنابراین بایستی غذادهی بااصول علمی صورت گیرد.اگربه ماهی بیش ازنیاز،غذاداده شودعلاوه براینکه ضریب تبدیل غذائی بالا میرود میزان چربی گوشت ماهی افزایش می یابدواگرکمتر ازنیاز داده شودباز ضریب تبدیل افزایش یافته ودوران رشدماهی نیزافزایش چشمگیری پیدا می کندکه باعث گاهش سودهی مزرعه می شود.

غذادهی به موقع وبراساس نیازماهی باکیفیت مناسب=سودهی بیشتر