تبلیغات

نحوه محاسبه غذای روزانه ماهی قزل آلا

1- برای محاسبه میزان غذای روزانه ابتدا بایستی دمای متوسط روزانه آب استخربدقت اندازه گرفته شود.

2- تعداد ماهیان موجوددراستخر رامحاسبه  می کنیم.

3- وزن متوسط ماهیان رابه دقت بانمونه برداری ازحداقل سه نقطه استخر بدست می آوریم

4- سپس وزن کل ماهیان استخررامحاسبه وبراساس دمای آب وجدول زیر وطبق فرمول محاسبه می نمائیم.

وزن کل ماهیان استخربراساس کیلوگرم(ضرب در) عددموردنظرازجدول زیربراساس وزن ماهی ودمای آب (تقسیم بر100)= کیلوگرم غذای روزانه

مثال: دریک استخر تعداد 5000قطعه ماهی باوزن 30گرم پرورش داده می شودودمای آب 12درجه سانتیگراداست.مقدارغذای روزانه طبق جدول زیربدن صورت محاسبه می شود

کیلوگرم وزن ماهیان استخر150=1000/30*5000

کیلوگرم 3=100/2(عددمورد نظرازجدول برای دمای 12)*150

پس 3کیلو غذا راچهارقسمت نموده ودرچهار وعده به ماهی داده می شود.لازم بذکر است مقدارغذای فوق برای شرایط استاندارد بوده وبایستی به کیفیت آب وشرایط ماهی توجه نمود.

جدول درصد غذادهی به ماهی قزل آلا

وزن متوسط ماهی(گرم)

تا2/0

2/0

5/1

5/1

5

5

12

12

25

25

40

40

60

60

90

90

130

130

180

180

دمای آب0C

6

3/4

6/3

9/2

2/2

6/1

3/1

1/1

9/0

8/0

7/0

7/0

7

6/4

9/3

1/3

3/2

7/1

4/1

2/1

1

9/0

8/0

7/0

8

9/4

2/4

3/3

5/2

8/1

5/1

3/1

1/1

9/0

8/0

7/0

9

4/5

5/4

6/3

7/2

2

6/1

4/1

2/1

1

9/0

8/0

10

9/5

9/4

9/3

9/2

2/2

7/1

5/1

3/1

1/1

1

9/0

11

4/6

3/5

3/4

2/3

4/2

8/1

6/1

4/1

2/1

1/1

1

12

7

7/5

7/4

5/3

6/2

2

7/1

5/1

3/1

1/1

1/1

13

5/7

1/6

5

8/3

8/2

2/2

8/1

6/1

4/1

2/1

1/1

14

8

6/6

4/5

1/4

3

4/2

2

8/1

5/1

3/1

2/1

15

7/8

2/7

8/5

4/4

2/3

6/2

2/2

2

6/1

4/1

3/1

16

4/9

8/7

3/6

8/4

4/3

8/2

4/2

2/2

7/1

5/1

4/1

17

10

3/8

8/6

2/5

6/3

3

5/2

3/2

8/1

6/1

5/1

18

5/10

7/8

2/7

5/5

8/3

2/3

6/2

4/2

9/1

7/1

6/1

19

8/10

9

5/7

7/5

9/3

3/3

7/2

5/2

2

8/1

7/1

20

11

2/2

7/7

9/5

4

4/3

8/2

6/2

2

8/1

7/1