تبلیغات
شیلات درشهرستان میانه - تفاوت ماهی سالم قزل آلاباماهی بیمار

تفاوت ماهی سالم قزل آلاباماهی بیمار

علائم

ماهیان سالم

ماهیان بیمار

اشتهای ماهی

به محض دیدن شخص درکناراستخر برای دریافت غذاهجوم می آورند.

برای دریافت غذاعکس العملی نشان نمی دهند.

وضعیت ماهی درآب

به طوریکنواخت ومنظم درخلاف جهت آب شنامی کنند.

به طورپراکنده وبی حال درگوشه وکنار دیواراستخرهاقرارمی گیرند.

وضعیت رنگ ماهی

دارای رنگ نقره ای ودرخشان

رنگ پریده ویاتیره رنگ وکاهی دارای نقطه های سفید رنگ ویالکه های پمبه ای شکل

وضعیت باله ها

دارای باله پشتی سالم وفاقدخوردگی

دارای خوردگی وپوسیدگی درباله ها

وضعیت چشم ماهی

چشمان شفاف ومدورودرون حدقه

چشمان کاملاازحدقه بیرون زده است.

وضعیت شکل ظاهری

دارای بدن دوکی شکل ووضعیت سرنسبت به بدن متناسب است.

دارای سربزرگ وجثه لاغر

وضعیت برانشی ماهی

برانش سالم وقرمزخوشرنگ وفاقدموادموکوسی وفاقد لکه های خون

دارای برانش رنگ پریده وزردمتمایل به سفید وبعضا بصورت توده ای وآلوده به قارچ

وضعیت بدن ماهی

بدن پوشیده ازفلس وفاقد زخم ولکه های بیماری زا

دارای زخم ها ولکه های مشکوک

وضعیت درپوش برانشی ماهی

دارای درپوش برانش سالم وفاقد خوردگی که کاملا برانش ماهی راپوشانده است.

دارای درپوش برانش خورده شده وناقص هستندبطوریکه بخشی ازبرانش ماهی پوشش نداردوکاملا قابل رویت است.

وضعیت دهان ماهی

دارای دهانی مدور وفکهای سالم وزوائد منظم هستند.

دارای دهان زخمی وگاهی دارای جوشهای قهوه ای روی فکها وزوائد دندانی خورده شده می باشد.

وضعیت کبد ماهی

قرمز جگری وخوشرنگ

قهوه ای متمایل به زرد

وضعیت شکم ماهی

عادی وفاقد بادکردگی

شکم متورم ومعمولا پرازمایع زردرنگ