تبلیغات

پرورش کپورماهیان دراستخرهای ذخیره آب کشاورزی

     دركشورما احداث استخرهای ذخیره آب ازدیربازموردتوجه كشاورزان بوده است  ویكی ازراههای ذخیره واستفاده ازآب محسوب می شود.بااندك تغییراتی دراین استخرهامی توان نسبت به پرورش ماهی اقدام نمود.پرورش ماهی دراستخرهای ذخیره كشاورزی علاوه برتامین پروتئین موردنیازكشاورزوجامعه باعث باروری بیشتر آب شده ودرافزایش محصولات كشاورزی نیزتاثیرزیادی دارد.در استخرهایی كه تعویض آب كم میباشدودرتابستان دمای آن بالارفته وامكان پرورش ماهی قزل آلانمی باشدبراحتی میتوان انواع كپورماهیان راپرورش داد.

 

   معرفی كپورماهیان راپرورشی:

 

1-كپورمعمولی:

 

این ماهی همه چیزخواربوده وازانواع غذاهای دستی شامل پودرگوشت،سبوس گندم وبرنج،ضایعات كشاورزی وكارخانجات غذااستفاده می كندودرعرض یكسال بچه ماهی 40گرمی آن به1تا2كیلومیرسد.

 

2-كپورعلفخوار:

   این ماهی علفخواربوده وازیونچه؛شبدر؛برگ چغندر؛و...تغذیه می نماید.درصورت تغذیه مناسب رشدخوبی داشته ودرعرض یكسال به یك كیلو میرسد.

 

3-ماهی كپورنقره ای(فیتوفاك):

این ماهی ازغذای دستی استفاده نمی كندوفقطازجلبكهای وزی شناوران ریز گیاهی تغذیه می كندبه همین خاطرجهت تغذیه آن به استخركودشیمیایی یا حیوانی میدهندتا آب سبزگردد.

 

4-كپورسركنده(بیگ هد):

این ماهی اززی شناوران جانوری ریزتغذیه میكندوازغذای دستی استفاده نمیكندبه همین خاطرجهت تغذیه آن به استخركودشیمیایی یا حیوانی می دهند.

 

شرایط پرورش كپورماهیان:

بهترین دمای رشدكپورماهیان25درجه سانتیكرادمی باشداین ماهیان دردمای كمتراز15درجه رشدبسیاركمی داشته وتادمای 30درجه راتحمل می كند؛بنابراین هرقدردمانزدیك25درجه باشدبهتررشدمیكند.برای جلوگیری ازگاهش دماو جلوگیری تعویض زیادآب بایستی ورودی وخروجی آب استخردریك محل باشد. برای هوادهی بهترآب ورودی بایستی به سطح استخرپاشیده شود.

آماده سازی استخر:

ابتدا قبل ازآبگیری بایستی استخرشسته شودولجن كف آن تخلیه گردد.درخروجی آب بااحداث چهارپایه ونصب توری ازفرارماهیان جلوگیری كرده وورودی وخروجی آب دریك محل باشد.خروجی آب بایستی ازكف صورت گیردتالجن دراستخرتجمع نیابدوپلانگتونهای شناورازآب خارج نشود ،درمحل خروجی آب ودربیرون ازاستخربانصب زانوئی ازتخلیه كامل آب درموقع آبیاری جلوگیری نموده مطوری خورجی تنظیم شود تاحداقل 75سانتیمتر آب باقی بماند.

 

انتقال بچه ماهی:

كارحمل ونقل بچه ماهی توسطكیسه پلاستیكی دوجداره كه1/3آن باآب وبقیه با اكسیژن پرشده انجام می گیرد.بعدازتحویل پلاستیك حاوی بچه ماهی؛بایستی جهت جلوگیری ازسوراخ شدن پلاستیك؛ آنها راروی پتوچیده وسریعا به استخر منتقل نموده وسپس پلاستیك هاراداخل آب قرارداده وحدود15دقیقه صبركنیدتاآب پلاستیك واستخرهم دماشود؛سپس پلاستیك راپاره نموده وماهیان رابه آهستگی تخلیه نمائید.

 

تغذیه ماهی كپور:

ماهی كپورهمه چیزخواربوده وازانواع غذاهای پروتئینی وگیاهی استفاده می كند.برای حصول بهترین نتیجه بایستی ازغذاهای متنوع استفاده نمود.فرمول زیر به عنوان راهنما پیشنهادمیگردد.

پودرضایعات كشتارگاهی مرغ یاپودرگوشت یامخلوطی ازآنها 35%تا40%؛سبوس گندم یاسبوس برنج(یامخلوطی ازآنها)35%؛آردگندم نامرغوب20 %تا25%؛پرمیگس ویتامین+موادمعدنی2% جهت بهترخمیرشدن غذامیتوان تا5% خاك رس استفاده كرد.همچنین برای تغذیه كپورمی توان ازضایعات كارخانجات غذا؛بیسكویت و...استفاده كرد.

غذا هرگز نبایستی دراستخرپاشیده شود؛زیرادركف استخررسوب كرده ودراثرفسادتولیدگازمضرنموده وباعث تلفات ماهی می شود.

برای غذادهی ماهی كپوربایستی ازتشت استفاده كرد.سه طرف تشت راسوراخ كرده وطنابی به آن متصل میكنند؛سپس غذارایك ساعت قبل ازمصرف داخل آن خیس وخمیری نموده وباقراردادن سنگ داخل آن تشت محتوی غذاراكف استخرقراردهید.برای هر200قطعه ماهی كپوریكعددتشت لازم است. چندساعت بعدازقراردادن تشت درداخل آب مقدارغذای خورده شده رابرسی كرده ونسبت به افزایش وگاهش مقدارغذااقدام كرده ومقدارروزانه آنرابامصرف ماهی تنظیم نمایید.لازم بذكر است غذاهایی مثل دانه گندم وجویك روزقبل ازمصرف بایستی به خوبی خیسانده شود.درصورتیكه اقلام غذایی فوق راخوب فرموله نماییدبه ازائ هردوكیلوازغذای فوق ماهیان یك كیلوافزایش وزن نشان خواهندداد.

تغذیه ماهی آمور:

برای تغذیه ماهی آمورازانواع علوفه های موجوددرمزرعه مانندشبدر؛یونجه؛برگ جغندر؛ضایعات میوه وصیفیجات استفاده میكنند.برای جلوگیری ازپخش شدن علوفه ؛چهارچوبی به ابعاد1.5در1متردرست نموده ودرسطح استخرباطناب مهارنموده وعتوفه راداخل آن بریزیدودرآخرروزغذاهای خورده نشده راجمع كرده وبه بیرون ازاستخرانتقال دهید.

 

تغذیه ماهی فیتوفاك وكپورسركنده:

این دونوع ماهی ازغذای دستی استفاده نمیكنندوبرای تغذیه آنها بایدآب استخرراباروركردبرای باروری آب كودحیوانی راداخل گونی كنفی ریخته وازگوشه های استخرآویزان میكنند.باروری آب بایستی درحدی باشد كه عمق دید استخربین30تا40سانتیمترتنظیم شودكوددهی زیادباعث مصرف اكسیژن شده وممكن است درطول شب ماهیان تلف گردند.كودداخل گونی هالازم است هفته ایی یكبارتعویض شود.ازریختن مستقم كودبه داخل استخربدلیل ایجاد آلودگی خوداری نموده وبرای كودهی به استخرهای خاكی بزرگ كودآلی رادرداخل بشكه ریخته وبعدازاضافه نمودن آب فقط شیرابه آنرابه استخربریزید.جهت باروری استخرهای خاكی بزرگ ازكودشیمیایی نیتراته به نسبت2وكودفسفاته به نسبت1نیزاستفاده می شود.

 

 

مراقبت های بهداشتی:

جهت جلوگیری ازتلفات ماهی لازم است به مواردزیرتوجه كامل شود.

1-جمع شدن ماهی درسطح آب بخصوص دراوایل صبح قبل ازطلوع آفتاب نشانه كمبوداكسیزن است كه درنتیجه كودهی زیادیاكثیفی زیاداستخرپیش میاید.دراین صورت بایستی نسبت به تعویض آب استخروافزایش عمق آب اقدام نمودوازكودهی مجددپرهیزكرد.

2-غذای ماهی آمور(علف)رایك ساعت قبل ازكپوربدهیدتاماهی آمورازغذای كپوراستفاده نكندزیراباعث تلفات آن میشود.

3-غذای موردنیازماهیان به موقع وبه اندازه وروزانه دردسترس ماهی قراربدهید.توجه نماییدماهی فقط باخوردن غذارشدمی كند.