تبلیغات
شیلات درشهرستان میانه

خبرهای واطلاعیه های شیلات میانه

خبرهای واطلاعیه های شیلات میانه

 

اطلاعیه مهم

پرورش دهنگان ماهی جهت دریافت سهمیه نفت گازجهت پمپ برگشت آب سریعا ازطریق سایت ثبت نام ،وازقسمت پرورش آبزیان درخواست 1500لیتر نفت گاز نموده وبه واحدشیلات میانه جهت تائیداطلاع دهنددرغیراینصورت درسال 92 سهمیه ای تعلق نخواهدگرفت.19/5/92

وبلاگ شیلات استان آذربایجان شرقی راه اندازی شد جهت بازدید ازقسمت لینک میتوانیداستفاده کنید.

علاقمندان پرورش ماهی باتخصیص وحفرچاه درحاشیه رودخانه پرآب شهرستان جهت تشکیل پرونده وسایرامورات مربوط به آن می توانند به مدیریت جهادکشاورزی مراجعه نمایند.

باعنایت به پایان فصل زراعی وطبق قوانین اداره آبیاری، پرورش دهندگان ماهی قزل آلانسبت به برداشت ماهی اقدام وازماهیدارنمودن دوباره استخرتاپایان سال خوداری فرمایند.

طبق بخشنامه مدیریت محترم امورشیلات وآبزیان استان پرورش دهندگان ماهی حتمانسبت به بیمه ماهیان استخر خوداقدام نمایند.

یک دوره کلاس آموزشی بهداشت آبزیان بامحوریت بیماری استرپتوکوکوزیس در23شهریورماه سال90دردامپزشکی میانه برگذارشد.

تلفات شدیدماهی فیتوفاک درسدها برنلیق ومونق

 

نوشته شده در تاریخ 1390/05/12    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات() 

مواردضروری ومهم جهت رعایت واحدهای پرورش قزل آلای سرچاهی

مواردضروری ومهم جهت رعایت واحدهای پرورش قزل آلای سرچاهی

اخیرا با توجه به تلفات وخسارت زیاد وارده به برخی مزارع پرورش قزل آلای سرچاهی لازم دیدم تابرای پیشگیری ازوقوع مواردفوق به پرورش دهندگان ماهی مواردزیر را توصیه نمایم:

1-    مزرعه بایستی مجهز به پمپ برگشت آب ،دستگاهای هواده، پمپ سرچاهی یدکی ، ژنراتور وپمپ گازوئیلی سالم ومستقر درسرچاه واستخرباشد.

2-    دستگاه های هشدارقطع آب وبرق حتما بایستی نصب وسالم باشدوکارکردآنها بصورت مرتب کنترل شود.

3-    سرویس وکنترل مرتب عملکرددستگاه هاضروری است وازسالم بودن آنهاهمیشه اطمینان داشته باشید.

4-    مزرعه خودرابیمه نمایید.

5-    رعایت ظرفیت مزرعه وعدم افزایش آن بدون مشاوره با کارشناس شیلات.

6-    بدون نگهبان ومراقب مزرعه خودرا حتی برای لحظه ای به حال خودرها نکنید زیرا اتفاق ممکن است به محض ترک مزرعه بیافتد.

7-    برجهای هواده مرتبا تعمیر واندازه، ارتفاع،وتعدادطبقات آن رامتناسب بامیزان آبدهی چاه بسازید.

باتوجه به افزایش قیمت نهاده وعدم افزایش متناسب قیمت ماهی به تبع آن توجیه اقتصادی پرورش ماهی پایین آمده وبنابراین ریسک پذیری طرحهاافزایش یافته وچون تلفات ماهی اغلب درتناژبالا اتفاق می افتد خسارت آن نیززیادوجبران ناپذیراست وبدون بیمه هیچگونه حمایتی صورت نمی گیردبنابراین بدون تجهیزمزرعه ورعایت مواردمذکور پرورش ماهی ریسک زیادی خواهد داشت ومعقول است بارعایت تمام موارد مذکورازوقوع حوادث پیشگیری نمائید.

نوشته شده در تاریخ 1392/06/25    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات() 

اصول پرورش ماهی درسدهای خاکی وبتنی

مقدمه:

نوشته شده در تاریخ 1390/04/27    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات() 

طرح مزرعه پرورش ماهی قزل آلا به ظرفیت 5 تن با استفاده از آب چاه با کارکرد2000 ساعت

 شرایط ذیل در این طرح مفروض می باشد:

وضعیت منبع آب: آب مزرعه از یک حلقه چاه با دبی 5 لیتر در ثانیه با مدت کارکرد 2000 ساعت دما 13 درجه و ph7.2  و با برنامه ریزی 12 ساعت کارکرد آب تازه در روز تأمین می گردد.

تعداد و مساحت استخرها:

شامل 3 استخر  به قطر 6 متر هشت وجهی با عمق آبگیری  2 متر می باشد.

حداکثر تراکم نگهداری 20 کیلوگرم در متر مربع

برنامه ریزی تولید

بچه ماهی مورد نیاز به تعداد  12500 قطعه با وزن رها سازی 50گرم

طول دوره پرورش  5.5  ماه (12 ساعت کارکرد چاه در طول  روز )

ظرفیت آمونیاکی:با توجه به دمای 13 درجه و ph  7.2 و با مراجعه به جدول تحمل آمونیاکی، به عدد1112       کیلو گرم به ازای هر لیتر آب تازه می رسیم که با در نظر گرفتن دبی 5 لیتر، حد اکثر ظرفیت تولید لحظه ای بر اساس تحمل آمونیاکی 5560 کیلوگرم می باشد ولی جهت کاستن از ریسک پرورش 70% رقم فوق ، یعنی 3800 کیلوگرم را در نظر می گیریم و مابقی کسر 1200 کیلوگرم جهت رسیدن به تولید 5 تن را از طریق مدیریت لایه ای در هنگام صید می توان جبران نمود.

محاسبه نیاز اکسیزنی:

دبی آب تازه:  5  لیتر در ثانیه 

اکسیژن قابل دسترس: 3 میلی گرم در لیتر                  اکسیژن حد اشباع (8) منهای اکسیژن خروجی (5 )

با عنایت به مفروضات فوق برای رسیدن به حداکثر تناژ لحظه ای 3800 کیلوگرم و همچنین با بکارگیری مدیریت برداشت لایه ای(صید متناوب) نیاز به 12500 قطعه بچه ماهی 50 گرمی با احتساب 4 درصد تلفات جهت رسیدن به وزن برداشت 320 گرم می باشد که میزان نیاز اکسیژنی این تعداد ماهی در زمان برداشت برابر 195میلیگرم لیتر در ثانیه می باشد.

                MgL/s195 = 3600/ 56.12*12500     

                                                                                                        

بادرنظرگرفتن 3 میلی گرم اکسیژن قابل دسترس، میزان دبی آب مورد نیاز مزرعه 65 لیتر در ثانیه خواهد شد. از این مقدار 5 لیتر آب تازه و 60 لیتر آب در گردش خواهد بود.

195میلیگرم لیتر در ثانیه / 3 میلیگرم لیتر در ثانیه اکسیژن قابل مصرف = 65 لیتر در ثانیه دبی مورد نیاز

جهت استفاده بیشتر از مدت زمان ساعت محدود کارکرد آب تازه چاه، برنامه ریزی گردیده که 12 ساعت آب تازه در طول روز با دبی 5لیتر به همراه 60 لیتر آب برگشتی به استخر ها وارد شده تا مواجه با افزایش آمونیاک و تجمع فضولات نگردیم و مواد زائد از طریق خروجی های دو گانه تخلیه شوند و در 12 ساعت باقی مانده شب که غذادهی انجام نمی شود بدلیل کاهش تولید مواد دفعی و آمونیاکی ، کلا از آب برگشتی به میزان 65 لیتر در ثانیه استفاده      می گردد و بدین ترتیب طول دوره پرورش ماهیان  به 5.5 ماه افزایش می یابد.

2000ساعت کارکرد چاه / 12 ساعت در شبانه روز = 166روز  مدت زمانی که می توان از چاه استفاده کرد

لازم به ذکر است که آب ورودی به استخر اعم از آب تازه و برگشتی با فرض اکسیژن در حد اشباع محاسبه شده است و بدیهی است که این امر بدون انجام عملیات هوادهی توسط هواده قارچی و یا انواع دیگر هواده هایی که کارکردی مناسب دارند در حوضچه پمپاژ و هوادهی و ایجاد جریان مناسب از طریق هواده های فورس در داخل استخر ها  و تصفیه آب از فضولات و مواد معلق در حوضچه مدیا (در شرایط مطلوب توسط دیسک فیلتر) میسر  نمی باشد.بدین منظور یک دستگاه هواده اسپلش در حوضچه برگشت آب و 3 دستگاه هواده فورس در هر یک از استخر های هشت وجهی قرار می گیرد و مقدار 22 لیتر آب وارد هر کدام از استخر ها می گردد.

روش پرورش: نظر به محدودیت ساعت کارکرد چاه (2000 ساعت) ، امکان رهاسازی بچه ماهی به صورت لایه ای مقدور نمی باشد  به این دلیل جهت بالا بردن توان تولید مزرعه با توجه به محدودیت زمان پرورش می توان با صید کردن نوبتی ماهیان پرواری بدین طریق که زمان رسیدن بیومس مزرعه به حداکثر تراکم نگهداری استخرها که در این طرح 20کیلوگرم در متر مکعب می باشد، مقداری از بار استخر را با صید ماهی و ارسال به بازار مصرف کاهش داده تا علاوه بر این که امکان فروش مرحله ای ایجاد می گردد و تولید کننده با انباشت محصول در زمان فروش مواجه    نمی شود،فضای کافی نیز جهت رشد مابقی ماهیان ایجاد شده و با بالا رفتن وزن ماهیان در نوبت های دیگر صید،سبب  افزایش تناژ تولید  و بازارپسندی بهتر بدلیل عرضه ماهی با وزن بالاتر خواهد شد.

جزئیات رها سازی و صید در مراحل مختلف بشرح ذیل می باشد.چ

مرحله اول

تعداد بچه ماهی  12500 قطعه

وزن رها سازی 50 گرم

وزن برداشت 320 گرم

مدت زمان پرورش 135 روز           

میزان برداشت 600 کیلوگرم به تعداد 1875 قطعه      *

مرحله دوم

تعداد ماهی موجود  10125  قطعه

وزن موجود 320 گرم با تناژ کل 3200 کیلوگرم

وزن برداشت 375 گرم

فاصله مدت زمان پرورش از صید قبلی  15 روز

مقدار صید 600 کیلوگرم به تعداد 1600 قطعه  *

مرحله سوم

تعداد ماهی باقیمانده  8525 قطعه

وزن موجود 375 گرم با تناژ 3200 کیلوگرم

وزن ماهیان صید شده 445 گرم

فاصله زمان پرورش از صید قبلی 15 روز

میزان برداشت 3800 کیلوگرم به تعداد 8525 قطعه  *

کل مدت زمان پرورش  روز  165= 15+15+135            جمع تولید  تن  5 =3800+600+600

همانگونه که در طرح نمونه فوق مشاهده گردید استخر های مورد بحث  به صورت هشت وجهی و دارای قطر 6 متر و ارتفاع آبگیری 2 متر می باشند که جهت نمونه در این طرح ذکر شده است.

 نکته مهم در اجرای طرح های پرورش قزل آلا با کارکرد محدود 2000 ساعت، نوع ، تعداد و ارتفاع آبگیری استخر ها نیست هر چند که در بالا بردن تناژ تولید کاملاٌ موثر است اما با توجه به اینکه بدلیل محدودیت زمانی امکان رهاسازی به صورت مرحله ای مقدور نمی باشد و بچه ماهی در یک مرحله به استخر معرفی می گردد براحتی در استخر هایی که به صورت ذخیره می باشند نیز قابل اجراست(به شرط دارا بودن سایر شرایط از قبیل برق مناسب،هوادهی،حوضچه پمپاژ و...). نکته مهم در اینگونه طرح ها استفاده از بچه ماهی مناسب با وزن بالا می باشد بنحوی که حداقل وزن هنگام رهاسازی طوری محاسبه شود تا در پایان زمان کارکرد چاه امکان صید وجود داشته باشد و ماهیان به وزن بازاری رسیده باشند.بدیهی است که هر چه وزن رها سازی بالاتر در نظر گرفته شود و شرایط تغذیه و مدیریتی و بطور کلی شرایط پرورش مناسب تر باشد ماهیان زود تر به وزن بازاری رسیده و امکان صید و برداشت ماهی به صورت مرحله ای و بالا بردن هرچه بیشتر تناژ تولید میسر می باشد.

مسئله مهم دیگر در این گونه طرح ها بکارگیری مدیریت مناسب در استفاده از آب تازه می باشد.دقت در استفاده از آب چاه با توجه به محدودیت زمانی بسیار حائز اهمیت می باشد.در طرح مذکور بدلیل انجام غذادهی در طول روز و بالا رفتن فعالیتهای متابولیکی ماهی،نیاز اکسیژنی ماهیان بیشتر شده و همچنین آمونیاک بیشتری به آب وارد می شود و از طرفی میزان مواد معلق آب حاصل از مدفوع ماهیان وغذاهای مصرف نشده در آب افزایش می یابد و استفاده از آب تازه به همراه آب برگشتی ضروری می باشد ولی در طول شب بدلیل قطع غذا دهی و پائین آمدن نیاز های زیستی ماهی، با استفاده از هوادهی و افزایش آب برگشتی، می توان از آب تازه استفاده نکرد.

در هر صورت این یک قاعده کلی می باشد و الزامأ بدین معنا نیست که دقیقأ ساعات استفاده از آب تازه و ... عینأ همانند شرایط فوق باشد.مدیر مزرعه در تغییر شرایط، منطبق با امکانات مزرعه خود و با کسب تجربیاتی که در طول پرورش بدست می آورد می تواند شرایط را در جهت بهبود وضعیت موجود تغییر دهد بطور مثال استفاده از بچه ماهیان مناسب و سریع الرشد  و یا استفاده از غذاهای کنسانتره مناسب با ضریب تبدیل پایین می تواند علاوه بر این که زمان رشد ماهی را کوتاه تر سازد بدلیل زود هضم بودن، میزان اکسیژن کمتری مصرف شده و مواد دفعی کمتری نیز تولید می گردد و در نتیجه تضمینی در جهت رسیدن به تولید مناسب با استفاده از امکانات موجود مزرعه خواهد بود.     

                                                                                                                                                                                                                                     موفق و موید باشید

این طرح ممکن است مشکلاتی دراجرا داشته باشدبنابراین خواهشمندم متخصصین شیلاتی حتما نظردهند.

نوشته شده در تاریخ 1389/07/1    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات() 

شرلیط لازم جهت صدورمجوز پرورش ماهی باآب چاه

شرا یط لازم جهت صدورمجوز پرورش ماهی باآب چاه دراستان آذربایجان شرقی

متقاضی طرح علاوه برداشتن زمین بااسنادمعتبر وپروانه چاه ،طیق موافقتنامه فی مابین شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی وسازمان جهادکشاورزی استان که در24 صفحه تنظیم وابلاغ شده است،بایستی شرایط زیرراقبول نمایید تانسبت به صدور مجوز پرورش ماهی اقدام گردد.

1-چاه بایستی برق دارباشد.

2-متقاضی فقط می توانددرفصل زراعی وبا حق آبه تعیین شده درپروانه بهره برداری نسبت به پرورش ماهی اقدام وجهت تولیدازدستگاه های هواده وسیستم تصفیه وبرگشت آب استفاده نمایید.

3-چاه متقاضی پرورش ماهی قبل ازصدور مجوزباهزینه متقاضی به کنتورهوشمند مجهز خواهد شد.

4-کنتورهوشمندبعدازاتمام حق آبه تعیین شده درپروانه،برق چاه راقطع وتاسال زراعی بعد امکان برقراری مجددجریان آب وبرق وجودنخواهدداشت.

5-برداشت آب ازچاه باپمپ دیگر به غیرازپمپ مجهز به کنتورهوشمندجرم محسوب شده وطبق مقررات برخورد خواهدشد.

6-هرگونه تلفات ماهی و...ناشی ازقطع برق توسط کنتورهوشمند بعدازاتمام حق آبه به عهده پرورش دهنده بوده وسازمان مسئولیتی ازاین بابت نخواهدداشت.

7-پرورش دهنده بایستی ازبچه ماهیان درشت جهت پرورش استفاده کند تاقبل ازاتمام فصل زراعی نسبت به برداشت آنها اقدام نماید.

-متقاضی بایستی باعلم به مواردمذکورفرم تعهدمحضری مبنی بررعایت کلیه موارد فوق وقبول مسئولیت درمقابل عواقب بعدی عدم رعایت مفاد موافقت نامه امضاء وتقدیم نماید.

اینجانب نیز به متقاضی پرورش ماهی باآب چاه تاکیدا پیشنهاد می کنم مطالعه جامع درخصوص امکان پرورش ماهی درعرض 5ماه بادبی 2تا3لیترآب وبرآورداقتصادی طرح وسایرمسائل جانبی آن ازقبیل قطع برق برای ماه های دیگرسال و... انجام وبعد تصمیم گیری کند.

ازمتخصصین شیلاتی نیز خواهشمنداست دراین خصوص ماراازنظرات خودبهره مندسازند.

متقاضیانی که درای زمین مناسب درحاشیه رودخانه های پرآب شهرستان هستنددرصورت داشتن شرایط لازم ازتسهیلات ویژه ای جهت حفرچاه سطحی وپرورش ماهی بهره مندخواهندشد.

شهریور89

نوشته شده در تاریخ 1389/06/1    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات() 

توانمندیهاوراهکارهای توسعه شیلات درشهرستان میانه

 

سدآیدوغموش میانه

توانمندیهاوراهکارهای توسعه شیلات درشهرستان میانه

 

شهرستان میانه بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی ووجودارتفاعات بزقوش وقافلانکوه ورودخانه های دائمی وسدهای خاکی فراوان ازموقعیت منحصرفردی جهت پرورش انواع آبزیان برخورداراست.علاوه براین بااحداث سدهای عظیمی چون آیدوغموش باسطح دریاچه حدود900هکتاروسدشهریار باسطح بیش از8000هکتار(درحال اتمام)امکانات وسیعی جهت صیدوصیادی وپرورش قزل آلادرپایین دست آنهافراهم شده است.

دراین شهرستان تعدادهفت رودخانه دائمی ،بیش از3000حلقه چاه و290رشته چشمه وقنات و30سدخاکی وجوددارد.

 

وضیعت تولید آبزیان درشهرستان میانه درسال91به عنوان رتبه اول استان به شرح زیرمی باشد:

 

تعدادمزارع واستخرهای پرورش قزل آلای فعال

32مورد

تولید 275تن

تعدادسدهای خاکی ماهیدار شده

20مورد

تولید 523تن

تعداداستخرهای دومنظوره پرورش کپورماهیان

38مورد

تولید 75تن

منابع آبهای طبیعی

3رشته

تولید 15تن

همچنین دراین شهرستان یک باب مزرعه نیمه مداربسته باظرفیت 26 تن به مرحله بهره برداری رسیده است.جهت رسیدن به تولیدپایدارودرخورشهرستان، راهکارها وپیشنهادهای به شرح زیردارم وخواهشمندم باارائه نکته نظراتان اینجانب رادرراه رسیدن به اهداف نظام وتولیدروزافزون وپایداریاری نمائید.

 

1-   باتوجه به ممنوعیت استفاده ازآب چاه جهت پرورش ماهی ازابتدای سال 88ورکود حاکم براحداث وتوسعه مزارع سردآبی لازم است کروه کارشناسی تشکیل ومناطق مستعد شهرستان مورد مطالعه قرارگیرد ومناطقی که امکان احداث مزارع سردآبی باآب چاه بدون آسیب به سفره های آب زیرزمینی وجودداردشناسائی وظرفیت آنها مشخص شودتابراساس آن مجوزاحداث به افراد صلاحیت دار باتوانمندی لازم صادرشود.دراین شهرستان مناطقی درکناررودخانه های دائمی وحاشیه دریاچه آینده سدشهریار وجوددارد که سفره های آنهاتحت قشری بوده واستفاده ازآنها آسیبی به سفره های زیرزمینی نمی زند.که بدون شک توسعه مزارع سردآبی درکنارآنهامی تواندنقش موثری درافزایش تولید واشتغالزائی داشته باشد.

2-   باتخصیص اعتبارات بانکی واعتبارات بلاعوض ازطرف مدیریت شیلات نسبت به افزایش تولیددرمزارع موجود اقدام گرددکه این امرتوجه ویژه ای ازطرف مسئولین طلب                  می کند.باتجهیزمزارع می توان بایک لیتر آب حداقل یک تن ماهی تولیدنمود.درصورتیکه دروضعیت فعلی اغلب مزارع به صورت سنتی کار می کنند.

3-   تمدیدپروانه بهره برداری مزارع منوط به افزایش کارائی مزارع صورت گیردومزارعی که توان مدیریتی لازم ندارند پروانه بهره برداری آنهالغوشود.

4-   تعیین بهره بردارسدهای خاکی فی کماسابق ازطرف مدیریت  جهادکشاورزی صورت گیردوهزینه اجاره بها آنهاطبق موافقت نامه ها وقانون حفاظت بهره برداری ازمنابع آبزیان جمهوری اسلامی تعیین شود.بحث واکذاری سدها ازطریق مزایده  مشکلاتی وتبعاتی به شرح ذیل خواهدداشت:

الف – حذف بهره برداران باسابقه ومجرب.

ب –توقف تولید درسدهای خاکی برای مدت یک تادوسال به دلیل عوض شدن بهره بردار.

ج – افزایش هزینه های اجاره سدوکاهش توجیه اقتصادی.

د – به هدررفتن برنامه های آموزشی.

ه – گاهش سهمیه رهاسازی بچه ماهی شهرستان.

و – ازبین رفتن امنیت شغلی پرورش دهنده.

ز _ وقوع تنشهای اجتماعی بابهره برداران غیربومی

5-   معرفی گونه های جدیدپرورشی نظیرفیل ماهی-شاه میگوی آب شیرین-وایت فیش وبرنامه ریزی برای ورود گونه های جدیدازکشورهای همسایه.

6-   حمایت ازاحداث مزرعه تکثیرویاحدواسط ماهیان گرم آبی جهت تامین نیازروزافزون بچه ماهی که هم اکنون بامشکلات وهزینه های زیادازرشت تامین می شود.

7-     صدورمجوزتکثیرحدواسط ماهیان سردآبی وواردنمودن تخم چشم زده فرانسوی.

8-     افزایش اعتبارات واحدشیلات میانه باتوجه به توانمندی شهرستان.

9-   تخصیص سهمیه کودشیمیایی بیشتر وبه موقع جهت افزایش تولیدماهی درسدهای خاکی که باافزایش محصولات کشاورزی پایاب سدها نیزهمراه می باشد.

 

حسین شاه محمدی تابستان1391

نوشته شده در تاریخ 1389/03/1    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات() 

معرفی شهرستان میانه

شهرستان میانه، در گوشه جنوب شرقی استان آذربایجان شرقی قرار دارد. شهرستان‌های سراب، بستان آباد،

نوشته شده در تاریخ 1389/02/30    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات() 

اصول بهداشت درمزارع پرورش ماهی

گام نخست در موفقیت پرورش ماهی به مدیریت بهداشتی آن بستگی دارد. مهمترین ، آسانترین وكم هزینه ترین روش جلوگیری از صدمه ها و ضایعات ناشی از بروز بیماریها دریك استخر پرورش ماهی پیشگیری از بیماری ومحافظت ماهیان از عوامل بیماریز است.

انتخاب صحیح آب وزمین مناسب برای پرورش ماهیان ، طراحی مناسب یك مزرعه براساس موازین بهداشتی وبالاخره مدیریت مطلوب بهداشتی از اركان تولید اقتصادی ماهی دریك مزرعه است.

نوشته شده در تاریخ 1389/02/23    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات() 

روشهای افزایش تولیددرپرورش قزل آلا

روشهای افزایش تولیددرپرورش درپرورش قزل آلا

مقدمه:

پرورش آبزیان باسرعت زیادی درنقاط مختلف جهان وكشورماروبه توسعه وگسترش است وبا توجه به آماروارقام موجود‘صیدازدریاهامحدودگردیده وعمده افزایش تولیدمربوط به آبزی پروری می باشد.آب یكی ازمهمترین پیش نیازهای پرورش ماهیان سردآبی محسوب میشودوكمیت وكیفیت آن نقش بسزایی درمیزان تولیددارد.امروزه باپیشرفتهای علمی كه صورت گرفته شعار10لیتردرثانیه برابر1تن تولیدكم رنگ شده وتولید1تن ماهی با1لیترآب

نوشته شده در تاریخ 1389/02/22    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات() 

پرورش آبزیان

پرورش آبزیان

پرورش آبزیان به عملیاتی كه منجر به رشد آبزیان می گردد اتلاق می شود. این فعالیت عبارتست از ایجاد محیط مناسب و شرایط لازم برای تولید مثل آبزیان در محیطی از استخرها و كانالهای آبرسان خروجی و ورودی زهكشی و تأسیسات آبزی پرورشی كه برای پرورش ماهی بوجود آمده است. آبزیان به موجودات گیاهی و جانوری كه در آب زیست می نمایند گفته می شود و در اینجا منظور از آبزیان ماهیان می باشند كه در آبهای دریایی ، رودخانه ، آبگیرهای طبیعی ومصنوعی زندگی می كنند منابع آبی عمدتاً شامل دریاچه ، تالاب ، دریاچه پشت سد خاكی ، دریاچه پشت سد بتونی ، زهكشی و رودخانه ها می باشد.

كلیه ماهیانی كه در آبهای بالای 14 درجه سانتیگراد رشد و نمو می نمایند و درمحیط های مصنوعی:

( آببندان سدهای ساخته شده استخر و مزرعه ) به منظور تولید گوشت پرورش داده می شوند ماهیان گرمابی نامیده می شوند . ( مانند ماهی كپور معمولی ،فیتوفاگ ، ماهی آمور و ماهی سرگنده ) كلیه ماهیانی كه در آبهای بالای 6 درجه سانتیگراد الی 19 درجه سانتیگراد رشد و نمو می نمایند و در محیط های مصنوعی پرورش می یابند به عنوان ماهیان سردآبی تعریف می شوند از جمله این ماهیان ماهی قزل  آلای رنگین كمان را می توان نام برد جامعه آبزی پروری استان خراسان شامل كل صیادان و بهره برداران از منابع آبهای طبیعی و نیمه طبیعی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی وسردآبی می باشند .

 

مهمترین گونه های پرورشی 

:: ماهیان پرورشی از نظر دمای مورد نیاز جهت پرورش در ایران به دو گروه عمده گرمابی و سردابی تقسیم می شود.

ماهیان گرمابی 

این گروه از ماهیان بطور عمده از چهارگونه تشكیل شده كه هر گونه دارای رژیم غذایی خاص می باشد. این گروه از ماهیان بیشترین استعداد رشد را در دمای 22 تا 30 درجه سانتی گراد دارند و بصورت توام و معمولا استخرهای خاكی با وسعت بیش از نیم تا یك هكتار پرورش می یابند . زمان مناسب برای پرورش این نوع ماهیان نیمه اول سال می باشد.

ماهی کپورمعمولی

:: مشخصات ظاهری :

بدن فشرده ، پشت كمانی شكل ، باله پشتی بلند ، فلس ها درشت در قسمت پشت خاكستری تیره یا قهوه ای متمایل به زرد ، جوانب زرد طلایی می باشد . بخش پایینی باله دمی قرمز رنگ می باشد .

:: عادات غذایی :

همه چیز خوار است و عمدتاً از لارو حشرات ، تغذیه می كند . غذای دستی این ماهی بیشتر شامل سبوس ، غلات و انواع كنجاله ها می باشد . به طور كلی این ماهی كفزی خوار است .

:: پرورش :

میزان كشت آن در استخرهای پرورش ماهی 20-15 درصد كل ماهیان است . و طی یك دوره 6 ماهه می تواند به وزن 5/1 تا 2 كیلوگرم برسد .

 

ماهی آمور(علفخوار) 

:: مشخصات ظاهری :

شكل بدن تقریباً دوكی شكل ، فلس ها درشت ، رنگ بدن پشت خاكستری ، شكم خاكستری روشن می باشد .

:: عادات غذایی :

در مراحل لاروی از پلانكتونهای جانوری و به مرور با افزایش وزن از گیاهان آبزی نرم و سپس از همه نوع گیاه آبزی ، جلبك های ریسه ای و گیاهان عالی تغذیه می كند .

:: پرورش :

میزان كشت آن در استخرهای پرورشی 5-10 درصد از جمعیت كل ماهیان می باشد .

 

ماهی فیتوفاک 

ماهی کپورنقره ای(فیتوفاک)

:: مشخصات ظاهری :

فلس ها كوچك ، بدن فشرده ، رنگ بدن سفید نقره ای می باشد .

:: عادات غذایی :

بطور كلی از پلانكتونهای گیاهی تغذیه می كند و جزء فیلتر كنندگان می باشد .

:: پرورش :

میزان كشت در استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی 60-70 درصد می باشد .

 

ماهی کپورسرکنده(بیگ هد)

:: مشخصات ظاهری :

سربسیار بزرگ ، بدن از طرفین فشرده ، در پشت و قسمت فوقانی سیاه و روشن طرفین و سطح شكمی سفید نقره ای می باشد .

:: عادات غذایی :

بچه ماهی از زئوپلانكتونها و به مرور از پلانكتونهای جانوری و پلانكتونها گیاهی بزرگ تغذیه می نماید . همچنین قابلیت استفاده از بقایای گیاهی پوسیده را دارد .

:: پرورش :

میزان كشت آن در استخرهای ماهیان گرمابی 7-3 درصد می باشد .

ماهیان سردآبی

این ماهیان را می توان در محدوده حرارتی 10-18 درجه سانتیگراد پرورش داد . استخرهای بتنی برای پرورش آنها مناسب تر است ، و برای تولید یك تن نیاز به 10 لیتر در ثانیه آب با دمای 10-18 درجه سانتی گراد می باشد .

گونه پرورشی رایج در ایران قزل آلای رنگین كمان است كه مشخصات آن به شرح ذیل می باشد:

 

 

قزل آلای رنگین کمان

:: مشخصات ظاهری :

بدن پوشیده از فلس های ریز ، وجود یك نوار پهن به صورت رنگین كمان در دو طرف بدن ، وجود باله چربی ، خالهای تیره رنگ روی باله دمی .

:: عادات غذایی :

در محیط های طبیعی از لارو حشرات و شكارسایر موجودات آبزی استفاده می كند و در استخرهای پرورشی بطور كلی جهت تغذیه آن از غذای كنسانتره استفاده می شود .

·         ویژگیهای ماهیان پرورشی

·          

·         ماهیان پرورشی باید سریع الرشد بوده ودر دوران پرورش به وزن متعارف مورد انتظار برسند.

·         متناسب با ذائقه مردم منطقه بوده وبازارپسند باشند.

·         علاوه بر مصرف غذای طبیعی از اقلام غذایی ارزان قیمت ومصنوعی نیز تغذیه كنند.

·         نسبت به شرایط نامناسب رژیم فیزیكوشیمیایی آب وتغییرات حاصله از آن مقاوم بوده وسازگاری نشان دهد.

·         در مقابل توركشی ودستكاری وبیماری ها مقاوم باشد.

·         زندگی در شرایط متراكم وفوق متراكم را به خوبی بتوانند تحمل نمایند.

·         امكان تكثیر انبوه آنها وجود داشته باشد.

·         امكان تهیه غذا ودیگر احتیاجات پرورش در منطقه وجود داشته باشد

نوشته شده در تاریخ 1389/02/22    | توسط: حسین شاه محمدی    |    |
نظرات()